Manderheide: heide en soorten behoudenLandschap Manderheide (Foto: Maurits Olde Olthof)
Van de redactie | 13-11-2020
MANDER - De Manderheide, met bronnen, beken en heide, met grafheuvels en grenspalen, gaat veranderen. Een maand geleden startten de voorbereidingen van de Natura 2000-werkzaamheden.

Twente FM ontmoette op de Manderheide projectleider Iwan Brinkhuis en terreinbeheerder Rick Staudt. In de reportage vertellen zij vertellen wat er gaat veranderen in dit unieke natuurgebied.  

Manderheide en Natura 2000 in het kort

De oudste tekenen van bewoning op de Manderheide stammen uit de prehistorie. Tussen 4.000 en 3.100 voor Christus vestigden zich hier boerengemeenschappen die stukken bos ontgonnen. In de loop van tientallen eeuwen kreeg het gebied langzaam zijn huidige vorm: bos, houtwallen, graslandjes, akkertjes, (vergraste) heide, jeneverbessen en natuurlijk de cirkels van Jannink.

Rijkheid van soorten

De soortenrijkheid van de Manderheide is niet vanzelfsprekend. Verdroging, verzuring en stikstofneerslag tasten de natuur aan. Vooral de stukjes heide zijn momenteel zo klein en versnipperd dat ze verdwijnen als er niets gebeurt. Uiteindelijk verdwijnen daardoor ook de planten en dieren die thuishoren in het heidelandschap.

Natura 2002

Doordat de Manderheide is aangewezen als Natura 2000-gebied wordt dit scenario geen werkelijkheid. Natura 2000 is de naam van een Europees netwerk van natuurgebieden waar bijzondere planten, vogels en dieren leven.
In en om de Nederlandse Natura 2000-gebieden werken overheden, waterschappen, grondeigenaren en natuur- en belangenorganisaties samen aan Europese natuurdoelen. Het doel van Natura 2000 is om de verscheidenheid aan planten en dieren in Europa duurzaam te beschermen en verdere achteruitgang te stoppen.
Hiervoor is het nodig om de kwaliteit en de oppervlakte van beschermde natuur te behouden en waar mogelijk te verbeteren.

Weerbaar voor de toekomst

Onder de noemer ‘samen werkt beter’ maakt Landschap Overijssel samen met zeven gebiedspartners de Manderheide de komende jaren weer vitaal en weerbaar voor de toekomst. Delen van het bos veranderen in een gevarieerd heidelandschap.
Straks loop je hier dus tussen de velden met paars bloeiende heide, afgewisseld met natuurakkertjes, schralere heide, jeneverbessen, (groepjes) bomen, houtwallen en hakhout. In poelen dieper in het gebied huizen kamsalamanders. Het vliegend hert is ieder voorjaar een indrukwekkende verschijning. De geschiedenis is dichterbij dan ooit door de vele grafheuvels, prehistorische raatakkers en middeleeuwse karrensporen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden vinden in drie etappes plaats. Gedurende de gehele uitvoeringsperiode, en ook daarna, worden de effecten ervan op de natuur gemonitord. Fase 1 is het meest omvangrijk en vindt plaats in 2020/2021. Fase 2 en 3 worden naar verwachting in 2023/2024 en in 2025/2026 uitgevoerd.

Bezoekers

Bezoekers zijn ook tijdens de werkzaamheden welkom op de Manderheide. Het kan zijn dat er om veiligheidsredenen tijdelijk paden zijn afgesloten. In dat geval is gezorgd voor een omleiding.
  
Volg ons